Adatvédelmi irányelvek

Adatvédelem a CASAMUNDO-nál
Felhasználóink a legfontosabb személyek a CASAMUNDO számára. Az adatvédelmi előírások betartása így nagyon nagy fontossággal bír a CASAMUNDO számára. Ezért itt tájékoztatni szeretnénk Önt személyi adatai kezeléséről.

Különlegesen bizalmas adatok esetén és a fizetési forgalomban vagy az Ön tudakozódása során SSL titkosítás felhasználásával gondoskodunk a magas szintű biztonságról.
Ez az adatvédelmi nyilatkozat a CASAMUNDO GmbH társaság kínálatára vonatkozik a www.casamundo.hu weboldalakon, valamint a CASAMUNDO által megjelentetett valamennyi alkalmazás keretében. Az európai általános adatvédelmi alaprendelet, valamint a német szövetségi adatvédelmi rendelet (BDSG) értelmében vett felelős a

CASAMUNDO GmbH
Drehbahn 7
20354 Hamburg

Mail: infonull@nullcasamundo.hu

Weboldal: www.casamundo.hu

Tel. +49 (0)40-6094090-0
Fax +49 (0)40-6969198-99.

A CASAMUNDO személyes adatokat kizárólag a törvényi rendelkezések, kiváltképpen az európai általános adatvédelmi alaprendelet, valamint a német szövetségi adatvédelmi rendelet (BDSG) keretében dolgoz fel.
Ez azt jelenti, hogy az Ön személyes adatainak a kezelésére csak két esetben kerül sor: Vagy törvényben szabályozott kivétel áll fenn a személyes adatok kezelésének általános tilalma alól, vagy Ön velünk szemben nyomatékosan hozzájárult adatainak kezeléséhez. A CASAMUNDO magától értetődően valamennyi munkatársát titoktartásra kötelezte az adatok vonatkozásában, amennyiben hozzáférésük van a személyes adatokhoz.

Az adatvédelmi nyilatkozat arra szolgál, hogy tájékoztatást adjunk a személyes adatok általunk végzett gyűjtésének és kezelésének jellegéről, terjedelméről és céljáról. A CASAMUNDO ezen túlmenően felvilágosítást ad az érintett személyeknek jogaikról.

A CASAMUNDO az adatok kezelésének felelőseként számos műszaki és szervezési intézkedést foganatosított az internet oldalainkon vagy alkalmazásaink útján kezelt személyes adatok hiánytalan védelmének biztosítására. Ettől függetlenül az internetes adatátviteli módok alapvetően biztonsági hiányosságokat mutathatnak, így 100%-os biztonság nem garantálható.

1. Fogalom-meghatározások

Adatvédelmi nyilatkozatunk egyszerű és könnyű olvashatósága érdekében a CASAMUNDO az európai általános adatvédelmi adatrendeletében előírt fogalmakat használja. Az optimális olvashatóság biztosítására a következőkben megtalálja a jelen adatvédelmi nyilatkozatban használt fogalmak magyarázatát:

a)    személyes adatok

Személyes adatoknak minősül bármely információ, amely egy azonosított vagy azonosítható természetes személyre (a következőkben „érintett személy”) vonatkozik. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

b)    érintett személy

Érintett személy minden azonosított vagy azonosítható természetes személy, akinek személyes adatait a CASAMUNDO kezeli.

c)    adatkezelés

Adatkezelés a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

d)    álnevesítés

Álnevesítés a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik. Ez akkor teljesült, ha az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni.

e)    adatkezelő vagy az adatkezelésért felelős

Adatkezelő vagy az adatkezelésért felelős az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza. Ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

f)    hozzájárulás

A hozzájárulás az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

2. Az adatok kezelésére vonatkozó általános tudnivalók

a)    Az adatok kezelésének terjedelme

A CASAMUNDO alapvetően csak olyan mértékben kezeli felhasználói és ügyfelei adatait, amennyiben ez a működőképes weboldal és alkalmazások rendelkezésre bocsátásához, valamint a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges. Felhasználóink adatainak kezelése csak a felhasználó hozzájárulásával történik, és csak akkor, ha az adatok kezelését a törvényi előírások engedélyezik.

b)    Az adatok kezelésének jogi alapjai

Az európai általános adatvédelmi alaprendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szolgál az adatkezelési folyamatok jogalapjaként, amelyek során egy bizonyos adatkezelési célra kérjük az Ön hozzájárulását.

Amennyiben a személyes adatok kezelése egy szerződés teljesítéséhez szükséges, amelynek az érintett az egyik szerződő fele, mint például olyan kezelési folyamatok esetén mint áruk szállítása vagy egy szolgáltatás teljesítése, akkor az adatkezelés alapja az európai általános adatvédelmi alaprendelet 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja. Ugyanez érvényes olyan kezelési folyamatokra, amelyek előszerződési intézkedések végrehajtásához szükségesek, mint például a termékeinkre vagy szolgáltatásainkra vonatkozó érdeklődés esetén.

Amennyiben vállalatunkra olyan törvényi kötelezettség vonatkozik, amely következtében szükségessé válik a személyes adatok kezelése, mint például adózási kötelezettségek esetén, akkor az adatkezelés alapja az európai általános adatvédelmi alaprendelet 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja.

Végül az adatkezelési folyamatok alapja az európai általános adatvédelmi alaprendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja is lehet. Erre a törvényi előírásra alapulnak azok az adatkezelési folyamatok, amelyeket a fent felsorolt törvényi előírások egyike sem foglalja magába, ha az adatkezelés vállalatunk vagy harmadik fél jogos érdekének megóvására szükséges, amennyiben az érintett jogos érdekei, alapjogai és alapszabadsága nem élveznek elsőbbséget.

c)    Az adatok törlése és tárolása

A személyes adatokat töröljük vagy zároljuk, amint a tárolás célja megszűnik. Vállalatunk ezen túlmenően a személyes adatokat csak akkor tárolja, amennyiben és amilyen mértékben ezt az európai vagy nemzeti törvényhozó olyan rendeletekben, törvényekben vagy más előírásokban előírja, amelyek hatálya alá a CASAMUNDO tartozik. 

3. Az Ön által aktívan rendelkezésre bocsátott adatok

A CASAMUNDO az Ön által aktívan továbbított adatokat akkor kezeli, ha Ön például foglalásokat hajt végre, megrendeli hírlevelünket vagy kapcsolat-felvételi és kommentálási lehetőségeinket használja.

a)    Az adatok rögzítése a foglalási folyamat során

A foglalási folyamat keretében vagy egy foglalásra vonatkozó érdeklődés, ill. egy foglalási opció esetén foglalási űrlapunkon az Ön nevét, címét, telefonszámát, IP-címét és e-mail címét, valamint adott esetben a megállapodott fizetési módhoz szükséges adatokat rögzítjük ügyfélnyilvántartásunkban. Amennyiben Ön ezzel nem ért egyet, akkor az Ön kérésére a foglalási folyamat lebonyolítása után törölni fogjuk az Ön összes adatát, amennyiben ez áll ellentmondásban egyéb jogszabályokkal.

Foglalás esetén az Ön személyes adatait továbbítjuk az adott utazásszervezőnek annak érdekében, hogy létrejöjjön az utazási szerződés. Az utazásszervező székhelyétől függően az Ön adatait az Európai Gazdasági Térségen kívüli illetékességű szervhez is továbbíthatjuk (pl. az USA-ba).

Amennyiben szükséges, akkor személyes adatait a szerződés teljesítéséhez a törvényi előírások keretében továbbítjuk biztosítási partnerünk, az Europäische Reiseversicherung AG (ERV) (Európai Utazási Biztosítási Részvénytársaság) részére. Ennek során az interneten a legmagasabb biztonsági standardhoz tartozó SSL eljárást alkalmazzuk. Személyes adatainak harmadik fél általi hozzáféréssel szemben való védelme így a lehető legmagasabb színvonalon biztosított az átvitel során.

Az adatok kezelésének célja az Önnel kötött adott szerződés Általános Üzleti Feltételeink (AGB) (https://www.casamundo.hu/info/altalanos-szerzodesi-felteteleket) szerinti teljesítése. Az adatfeldolgozás alapja az európai általános adatvédelmi alaprendelet 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja („szerződés teljesítése”).

Törölni fogjuk az Ön személyes adatait, amint ezek gyűjtésük céljának elérése érdekében már nem szükségesek. Ez abban az esetben érvényes, amikor az adatok már nem szükségesek a szerződés teljesítéséhez. Szerződéses és törvényileg előírt kötelezettségeink teljesítéséhez azonban a szerződés megkötése után is szükséges lehet a személyes adatok tárolása.

b)    Kapcsolat-felvételi lehetőségek az internet oldal útján

A CASAMUNDO internet oldala a jogszabályi előírásoknak megfelelően olyan adatokat tartalmaz, amelyek lehetővé teszik a gyors elektronikus kapcsolatfelvételt valamint a velünk történő közvetlen kommunikációt, amely szintén magába foglalja a címet valamint az e-mail címet. Amennyiben egy érintett személy e-mail útján vagy egy kapcsolatfelvételi űrlap útján kapcsolatba lép a adatok kezelésének felelősével, akkor az érintett személy által továbbított adatok automatikusan tárolva lesznek. Az ilyen, egy érintett személy által önkéntes alapon továbbított személyes adatokat a feldolgozás vagy az érintett személlyel történő kapcsolatfelvétel céljából tároljuk.

Ezeket az adatokat nem továbbítjuk harmadik fél részére. Az adatokat kizárólag a kommunikáció kezelésére használjuk fel.

Az adatkezelés jogalapja az európai általános adatvédelmi alaprendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja („jogos érdek”), ill. amennyiben a kommunikáció célja egy szerződés megkötése, akkor továbbá az európai általános adatvédelmi alaprendelet 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja is az adatkezelés törvényi alapja.

Törölni fogjuk az Ön személyes adatait, amint ezek gyűjtésük céljának elérése érdekében már nem szükségesek. Ez abban az esetben érvényes, amikor az adatok már nem szükségesek a megkeresés megválaszolásához, ill. lebonyolításához. Szerződéses és törvényileg előírt kötelezettségeink teljesítéséhez azonban a lebonyolítás után is szükséges lehet a személyes adatok tárolása.

c)    A live-chat használata

A live-chat keretében Önnek lehetősége van valós időben folytatott chat útján kapcsolatba lépni a CASAMUNDO ügyfélszolgálati központjának egy munkatársával. Ez a munkatárs segítséget nyújt az Ön kívánságának megválaszolásához. Megkérjük Önt arra, hogy a chat-beszélgetés megkezdése előtt adja meg e-mail címét. E-mail címe azért szükséges, hogy ügyfélszolgálatunk munkatársa a lefolytatott beszélgetést Önnek igény esetén utólag elküldhesse. Az Ön e-mail címe mellett az Ön IP-címét is rögzítjük. A beszélgetés során lehetséges, hogy megkérjük Önt arra, hogy kérelmének feldolgozásához adjon meg további személyes adatokat.
A live-chat keretében felmerülő adatok/a chat lefolyásának adatai, ill. az abból képzett előzmény a chat partnereknél ismételt live-chat kommunikáció esetén a számítógépükön elhelyezett süti útján ismét rendelkezésre állnak, amennyiben Ön böngészőjének süti-beállításai útján nem akadályozta meg, ill. nem utasította el a megfelelő süti elhelyezését, vagy nem törölte azt. A sütik elutasítására vonatkozó további információkat, pl. a böngésző megfelelő beállítása útján, a „Sütik használata” szakaszban olvashat.
Foglalás vagy egy objektum iránti érdeklődés esetén a foglalás szempontjából lényeges adatokat a szerződés teljesítéséhez továbbítjuk partnerünk részére, ill. ügyfél-adatbankunkban tároljuk.

Az adatkezelés jogalapja az európai általános adatvédelmi alaprendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja („jogos érdek”), ill. amennyiben a kommunikáció célja egy szerződés megkötése, akkor továbbá az európai általános adatvédelmi alaprendelet 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja is az adatkezelés jogalapja.

Törölni fogjuk az Ön személyes adatait, amint ezek gyűjtésük céljának elérése érdekében már nem szükségesek. Ez abban az esetben érvényes, amikor az adatok már nem szükségesek a megkeresés megválaszolásához, ill. lebonyolításához. Szerződéses és törvényileg előírt kötelezettségeink teljesítéséhez azonban a lebonyolítás után is szükséges lehet a személyes adatok tárolása.

d)    Hozzászólás funkció a CASAMUNDO blogjában

A CASAMUNDO blogjában lehetőséget kínál a felhasználóknak arra, hogy egyes blog-bejegyzésekhez egyéni hozzászólásokat írjanak.

Amennyiben Ön egy hozzászólást hagy a blogban, akkor hozzászólása mellett a hozzászólás írásának időpontját, valamint az Ön választott felhasználónevét (álnevét) is tároljuk és közzétesszük. Továbbá jegyzőkönyvezzük az internetes szolgáltató által az érintett személy részére kiosztott IP-címet. Az IP-cím tárolása biztonsági okokból történik arra az esetre, ha az érintett egy hátrahagyott hozzászólással harmadikak jogait megsérti vagy jogellenes tartalmakat tesz közzé. A személyes adatok tárolása ezért az adatkezelésért felelős saját érdekében történik azért, hogy az adatkezelésért felelős jogsértés esetén adott esetben elháríthassa a felelősség vádját. Ezeket a gyűjtött személyes adatokat nem adjuk tovább harmadikak részére, amennyiben az adatok továbbadását nem írja elő törvényi rendelkezés vagy ezek nem szükségesek a CASAMUNDO jogainak megvédésére.

e)    Hírlevél

Továbbá Ön hírlevelet kaphat tőlünk, amennyiben

 • Ön feliratkozik hírlevelünkre, ehhez az adott beviteli maszk útján gyűjtött adatokat használjuk fel; ebben az esetben először egy visszaigazoló e-mailt küldünk Önnek a Double-Opt-In eljárással annak ellenőrzésére, hogy az e-mail cím tulajdonosa mint érintett személy adott felhatalmazást a hírlevélre való feliratkozásra; vagy
 • Amennyiben Ön nálunk árukat vagy szolgáltatásokat rendel és ennek során adja meg e-mail címét, akkor mi ezt a címet felhasználhatjuk egy saját hasonló árukra vagy szolgáltatásokra vonatkozó hírlevél küldésére. Ön bármikor tiltakozhat az e-mail cím felhasználásának anélkül, hogy az alaptarifától eltérő átviteli költségek merülnének fel.

A hírlevélre történő feliratkozásnál továbbá rögzítjük az érintett személy által a feliratkozás időpontjában használt számítógéprendszer számára az internetes szolgáltató (ISP) által kiosztott IP-címet, valamint a feliratkozás dátumát és pontos idejét. Az adatok gyűjtése azért szükséges, hogy az érintett személy e-mail címével történő lehetséges visszaélés később visszakövethető legyen, és ezért az adatkezelésért felelős jogi biztonságát szolgálja.

Hírleveleink tartalmának optimalizálására rögzítjük a különböző számítógépeken és berendezéseken végrehajtott foglalásokat. Amennyiben nem szeretné, hogy ezeket az adatokat felhasználjuk a hírlevelek elkészítésére, akkor bármikor leiratkozhat a hírlevélről.

Az érintett személy bármikor leiratkozhat hírlevelünkről. A hírlevélhez való hozzájárulás visszavonásához minden hírlevél végén elhelyezünk egy megfelelő linket. A hírlevet alternatív egy az infonull@nullcasamundo.hu címre küldött e-mailben is fel lehet mondani.

Az Ön adatainak hírlevél küldése céljából történő kezelésének jogalapja az európai általános adatvédelmi alaptörvény 6. cikk (1) bekezdés a) pontja („hozzájárulás”), ill. 6. cikk (1) bekezdés f) pontja („a tisztességes közvetlen üzletszerzésben való jogos érdek”).

A CASAMUNDO hírlevelei úgynevezett egypixeles képeket tartalmaznak. Egy egypixeles kép egy miniatűr grafika, amelyeket HTML formátumú e-mail-ekbe ágyazunk ahhoz, hogy lehetővé tegyék egy naplófájl-rögzítést a naplófájl analízisét. Ez lehetővé teszi az online-marketing kampányok sikerének vagy sikertelenségének statisztikai kiértékelését. Ennek során nem rögzítjük a személyes adatokat.

A hírlevélben található egypixeles képek útján gyűjtött ilyen adatokat az adatkezelésért felelős tárolja és kiértékeli azért, hogy optimalizálja és a jövőben még jobban az érintett személy érdeklődéséhez igazítsa a hírlevél tartalmát. Ezeket az adatokat nem adjuk tovább harmadikak részére. Az érintettnek bármikor jogában áll az ehhez kapcsolódó külön, a Double-Opt-In eljárással adott hozzájárulását visszavonni. A hozzájárulás visszavonása után az adatkezelésért felelős törli ezeket a személyes adatokat. A hírlevélről való leiratkozást a CASAMUNDO automatikusan visszavonásként értékeli.

4. Az internet oldal behívásánál automatikusan gyűjtött és tárolt adatok

A CASAMUNDO internet oldalunk az érintett személy vagy egy automatikus rendszer általi minden behívásával számos általános adatot és információt rögzít. Ezeknek az általános adatoknak és információknak a tárolása a naplófájlokban történik a szerveren. A következő adatok kerülnek rögzítésre:

 • a használt böngészőtípus és a verzió,
 • a hozzáférő rendszer által használt operációs rendszer,
 • az az internet oldal, amelyről egy hozzáférő oldal vagy egy érintett személy internet oldalainkra lép (úgynevezett referrer),
 • azok az internet aloldalak, amelyekre internet oldalunkon egy hozzáférő rendszer útján továbblépnek,
 • az internet oldalhoz való hozzáférés dátuma és pontos ideje,
 • egy internet-protokoll cím (IP-cím),
 • a hozzáférő rendszer internetes szolgáltatója és
 • egyéb hasonló adatok és információk, amelyek az informatikai rendszerünk ellen irányuló támadások elhárítására szolgálnak.

Az adatok feldolgozásának céljai

 • internet oldalunk tartalmainak korrekt kiadása,
 • internet oldalunk tartalmainak valamint ezek reklámozásának optimalizálása,
 • informatikai rendszereink és internet oldalunk technikája tartós működőképességének biztosítása, valamint
 • virtuális támadás esetén a bűnüldözéshez szükséges adatok rendelkezésére bocsátása a bűnüldöző szervek részére.

Ezért a CASAMUNDO ezeket az adatokat egyrészt statisztikailag dolgozza fel, másrészt azzal a céllal, hogy növeljük az adatvédelmet és az adatok biztonságát vállalatunkon belül annak érdekében, hogy végeredményben biztosíthassuk az általunk kezelt személyes adatok optimális védelmét. A szerver naplófájlok anonim adatainak tárolása az érintett személy által megadott valamennyi személyes adattól elválasztva történik.

Az adatkezelés jogalapja az európai általános adatvédelmi alaprendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja („jogos érdek a fent nevezett célok tekintetében”).

Az adatokat töröljük, amint ezek gyűjtésük céljának elérése érdekében már nem szükségesek. A weboldal rendelkezésére bocsátásához szükséges adatok gyűjtésére vonatkozóan ez abban az esetben érvényes, amint lejárt az adott munkamenet, azonban legkésőbb hét nap elteltével.

5. Sütik (cookie) használata

A sütik olyan kis fájlok, amelyeket az Ön böngészője a számítógép „hard drive” részén ment el. Ezeket Ön bármikor törölni tudja, vagy böngészőjének beállításaiban letilthatja. A legtöbb böngésző automatikusan elfogadja a sütiket.
A CASAMUNDO időnként például sütiket használ a foglalási rendszerben, valamint a weboldal használatának keretében a „Google Analytics” alkalmazással.

Számos süti egy úgynevezett cookie-ID azonosítót tartalmaz. Egy cookie-ID a süti egyértelmű azonosítója. Ez egy olyan karakterláncból áll, amely segítségével az internet oldalak és a szerver hozzárendelhető ahhoz a konkrét internetes böngészőhöz, amelyben a süti el lett mentve. Ez lehetővé teszi a meglátogatott internet oldalak és szerverek számára az érintett személy egyéni böngészőjének más sütiket tartalmazó más internetes böngészőktől való megkülönböztetését. Egy meghatározott internetes böngésző az egyértelmű cookie-ID útján ismét felismerhető és azonosítható.

A sütik felhasználásával a CASAMUNDO olyan felhasználóbarát szolgáltatásokat tud a jelen internet oldal felhasználóinak rendelkezésére bocsátani, amelyek a sütik elhelyezése nélkül nem lennének lehetségesek. Egy süti útján a felhasználó szellemében optimalizálhatók az internet oldalainkon közzétett információk és ajánlatok. A sütik lehetővé teszik számunkra, mint ezt már említettük, hogy ismét felismerjük internet oldalunk felhasználóit. Ennek az ismételt felismerésnek a célja, hogy megkönnyítsük a felhasználók számára internet oldalunk használatát.

Ön a felhasznált internetes böngésző megfelelő beállításának útján bármikor megakadályozhatja, hogy internet oldalunk sütiket helyezzen el, és így tartósan tiltakozhat a sütik használata ellen. Az elhelyezett sütik továbbá bármikor törölhetők egy internetes böngésző vagy más szoftver segítségével. Ez valamennyi szokványos böngészőben lehetséges. Ha Ön deaktiválja a sütik használatát a használt internetes böngészőben, akkor adott esetben nem használható teljes körűen internet oldalunk valamennyi funkciója.

A webelemzéshez szükséges adatgyűjtést és -tárolást a jövőben az alábbi linkre kattintva bármikor lemondhatja: Ehhez kérjük nyomja meg az optOut-ot.

6. Alkalmazásaink használata

Amennyiben internet oldalunkra vonatkozó alkalmazást tölt le és használ egy mobil felhasználói végberendezésen, akkor továbbításra kerülhetnek a felhasznált berendezésre vonatkozó információk, az egyedülálló azonosító számot is beleértve. Alkalmazásaink és mobil weboldalaink weboldalunkhoz nagyon hasonló módon gyűjtik és kezelik az Ön személyes adatait. A legtöbb mobil felhasználói végberendezés lehetővé teszi a helyi szolgáltatások deaktiválását. Javasoljuk, hogy a helyi szolgáltatások deaktiválására vonatkozó kérdéseivel forduljon mobiltelefon-szolgáltatójához vagy a berendezés gyártójához.

7. Cross-device tracking használata

A CASAMUNDO cross-device traking követést használ szolgáltatásai és marketing aktivitásai optimalizálására. Ez sütik használatával vagy sütik használata nélkül is történhet. Ha többet szeretne tudni a sütikről és az azokhoz hasonló műszaki eszközökről, akkor kérjük, olvassa el a sütikre vonatkozó szabályzatunkat. A cross-device tracking követés segítségével a felhasználói magatartás több berendezésen is követhető. A cross-device tracking keretében egy bizonyos böngésző vagy mobil berendezés adatai összevonhatók egy más számítógép vagy berendezés adataival, amely össze van kötve azzal a számítógéppel vagy berendezéssel, amelyről az adatokat lehívják.

8. Harmadik felek szolgáltatásainak és segédprogramjainak alkalmazása

a)    Tradetracker

A CASAMUNDO internet oldalain a Tradetracker Deutschland GmbH („Tradetracker”) egy szolgáltatását használja. A Tradetracker egy hirdetési együttműködési hálózat, amely partner marketinget kínál. Ennek célja a CASAMUNDO reklámjának elhelyezése harmadikak internet oldalain ennek az internetes értékesítési csatorna útján, melynek díjazása egy értékesítési, ill. kattintási provízió útján történik. A CASAMUNDO ehhez különböző reklámeszközöket bocsát rendelkezésre, amelyet a hirdetési együttműködési hálózat részvevői felhasználhatnak.

A Tradetracker üzemeltető társasága a TradeTracker Deutschland GmbH, Eiffestraße 426, 20537 Hamburg, Németország.

Ehhez a Tradetracker egy sütit helyez el, amely a hirdetési együttműködési partner azonosító számát, és a látogató, valamint a reklámeszköz sorszámát tartalmazza. Ez a nyomkövető süti ennek során nem tárol személyes adatokat. Az érintett adatok tárolásának célja a Tradetracker útján szerzett jutalékok fizetésének lebonyolítása a CASAMUNDO és a hirdetési partner között.

Az érintett személy a felhasznált internetes böngésző megfelelő beállításának útján bármikor megakadályozhatja, hogy internet oldalunk sütiket helyezzen el, és így tartósan tiltakozhat a sütik használata ellen. Az elhelyezett sütik továbbá bármikor törölhetők egy internetes böngésző vagy más szoftver segítségével. Ez valamennyi szokványos böngészőben lehetséges. Ha az érintett személy deaktiválja a sütik használatát a használt internetes böngészőben, akkor adott esetben nem használható teljes körűen internet oldalunk, ill. a hirdetési együttműködési rendszer valamennyi funkciója.

A Tradetracker érvényes adatvédelmi szabályzata itt letölthető: https://tradetracker.com/de/privacy-policy/.

b)    Google Analytics, Google Remarketing, Google AdSense és Google AdWords

A CASAMUNDO weboldalain az Analytics, Remarketing, Adsense és AdWords Google-szolgáltatásokat használja, amelyek szolgáltatója a Google Inc. („Google”) (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA; Google). A használat magába foglalja az „Universal Analytics” üzemmódot. Ez lehetővé teszi az adatok, munkamenetek és interakciók több berendezésen keresztüli átfogó hozzárendelését egy álnevesített felhasználói azonosítóhoz, és így egy felhasználó aktivitásainak több berendezésen keresztüli átfogó analízisét.

A jelen weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google fel fogja használni ezeket az információkat arra, hogy elemezze a weboldal Ön által történő használatát, hogy riportokat állítson össze a weboldalon folytatott aktivitásokról és további, a weboldal és az internet használatával összefüggő szolgáltatások teljesítsen a weboldal üzemeltetője számára. Az adatok kezelésére vonatkozó érdekünk is ezekben a célokban van megalapozva. A Google Analytics használatának jogalapja az elektronikus médiáról szóló német törvény (TMG) 15. § (3) bekezdése, ill. az európai általános adatvédelmi alaptörvény 6. cikk (1) bekezdés f) pontja. A munkamenetek és a kampányok egy bizonyos időszakasz elteltével befejeződnek. Szabályos esetben a munkamenetek aktivitás nélkül 30 perc elteltével, és a kampányok hat hónap elteltével befejeződnek. A kampányok időhatára legfeljebb két év lehet. A felhasználási feltételekre és az adatvédelemre vonatkozó további információkat a https://www.google.com/analytics/terms/de.html, ill. a https://policies.google.com/?hl=de weboldalakon találja.

Ha Ön egy Google hirdetés útján lép a CASAMUNDO egy oldalára, akkor az Ön felhasználói végberendezésén egy úgynevezett konverzió sütit (cookie) helyezünk el. A konverzió süti harminc nap után elveszíti érvényességét és nem az érintett személy azonosítására szolgál. A konverzió süti útján állapítható meg, amennyiben a süti még nem járt le, hogy internet oldalunkon meglátogatott-e bizonyos aloldalakat. A konverzió süti útján tudja a CASAMUNDO és a Google is megállapítani, hogy az érintett személy, aki egy AdWords hirdetés útján lépett oldalunkra, forgalmat generált-e, tehát végrehajtotta vagy megszakította a vásárlást. A CASAMUNDO és az AdWords más reklám ügyfelei sem kapnak olyan információkat a Google-től, amelyek segítségével az érintett személy azonosítható.

Ez „sütik” alkalmazásával történik. A weboldal használatáról így készült információkat a Google egy szerverére továbbítják az USA-ba, és ott tárolják. Az Európai Unión belüli államokban és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás más szerződő államaiban a Google az IP cím utolsó három számjegyét törli, így nem lehetséges egy természetes személy hozzárendelése. Csak kivételes esetekben lesz a teljes IP cím a Google egy szerverére továbbítva az USA-ba, és ott lerövidítve. A Google Analytics keretében az Ön böngészője által továbbított IP cím nem lesz a Google más adataihoz rendelve. A Google ezen túlmenően figyelembe veszi az „EU-U.S. Privacy Shield” egyezmény adatvédelmi szabályzatát. A Google az információkat a CASAMUNDO megbízásából használja fel az internet oldal használat kiértékelésére és a weboldal aktivitásokról szóló beszámolók készítésére a CASAMUNDO számára, illetve az internet oldal és az internet használatával összefüggő további szolgáltatások teljesítésére. A Google az információkat csak akkor továbbítja harmadikak részére, ha ezt törvény írja elő, vagy amennyiben a Google ezeket az adatokat harmadik fél részére kezeli. Harmadik szolgáltatók, a Google-t is beleértve, a tárolt sütiket hirdetések elhelyezésére használják a felhasználó ezen az internet oldalon tett előző tett látogatásai alapján. A Google semmilyen esetben sem fogja az IP címet más adatokkal kapcsolatba hozni. Az adatok gyűjtése és tárolása ellen a jövőre nézve bármikor tiltakozhat. Ön deaktiválhatja az sütik Google általi felhasználását, ehhez hívja be a Google reklám deaktiválására szolgáló oldalt (https://www.google.com/policies/technologies/ads/). Ön ezen túlmenően megakadályozhatja a süti olyan adatainak rögzítését, amelyek az internet oldal Ön általi használatára vonatkoznak (az Ön IP címét is beleértve) valamint az adatok a Google általi kezelését a böngésző add-on letöltése és telepítése útján. Az opt-out sütik megakadályozzák az Ön adatainak rögzítését, amikor legközelebb meglátogatja ezt a weboldalt. Az Universal Analytics általi több berendezésen keresztül történő rögzítés megakadályozására Önnek az opt-out folyamatot minden berendezésen végre kell hajtania. Felhívjuk a figyelmet azonban arra, hogy Ön ekkor adott esetben nem tudja korlátlanul használni a CASAMUNDO internet oldalának valamennyi funkcióját. Az internet oldal használatával Ön hozzájárulását adja a gyűjtött adatok kezeléséhez az előzőekben leírt úton és módon, és az előzőkben leírt célokra.

A Google Analytics szolgáltatást továbbá arra használjuk, hogy az AdWords és a Double-Click süti adatait statisztikai célokra kiértékeljük. Amennyiben Ön ezt nem szeretné, akkor Ön ezt a hirdetésekre vonatkozó beállításokban (https://adssettings.google.com/authenticated?hl=de) deaktiválhatja.

c)    Bing Ads & Remarketing for Search

A CASAMUNDO weboldalain a „Bing Ads” & „Bing Remarketing for Search” Bing-szolgáltatást alkalmazza, a Microsoft Corporation („Microsoft”) (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA) szolgáltatásait. A használat magába foglalja az „Universal Event Tracking” üzemmódot. Ez lehetővé teszi az adatok, munkamenetek és interakciók több berendezésen keresztüli átfogó hozzárendelését egy álnevesített felhasználói azonosítóhoz, és így egy felhasználó aktivitásainak több berendezésen keresztüli átfogó analízisét.

A jelen weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Microsoft fel fogja használni ezeket az információkat arra, hogy elemezze a weboldal Ön által történő használatát, hogy riportokat állítson össze a weboldalon folytatott aktivitásokról és további, a weboldal és az internet használatával összefüggő szolgáltatások teljesítsen a weboldal üzemeltetője számára. Az adatok kezelésére vonatkozó érdekünk is ezekben a célokban van megalapozva. A Bing Ads használatának jogalapja az elektronikus médiáról szóló német törvény (TMG) 15. § (3) bekezdése, ill. az európai általános adatvédelmi alaptörvény 6. cikk (1) bekezdés f) pontja. A munkamenetek és a kampányok egy bizonyos időszakasz elteltével befejeződnek. Szabályos esetben a munkamenetek aktivitás nélkül 30 perc elteltével, és a kampányok hat hónap elteltével befejeződnek. A kampányok időhatára legfeljebb két év lehet. A felhasználási feltételekre és az adatvédelemre vonatkozó további információkat a https://advertise.bingads.microsoft.com/de-de/ressourcen/richtlinien/datenverkehrsqualitaet weboldalon találja.

Ha Ön egy Bing hirdetés útján lép a CASAMUNDO egy oldalára, akkor az Ön felhasználói végberendezésén egy úgynevezett konverzió sütit (cookie) helyezünk el. A konverzió süti harminc nap után elveszíti érvényességét és nem az érintett személy azonosítására szolgál. A konverzió süti útján állapítható meg, amennyiben a süti még nem járt le, hogy internet oldalunkon meglátogatott-e bizonyos aloldalakat. A konverzió süti útján tudja a CASAMUNDO és a Microsoft is megállapítani, hogy az érintett személy, aki egy Bing hirdetés útján lépett oldalunkra, forgalmat generált-e, tehát végrehajtotta vagy megszakította a vásárlást. A CASAMUNDO és a Bing Ads más reklám ügyfelei sem kapnak olyan információkat a Microsoft-tól, amelyek segítségével az érintett személy azonosítható.

Ez „sütik” alkalmazásával történik. A weboldal használatáról így készült információkat a Microsoft egy szerverére továbbítják többek között az USA-ba, és ott tárolják. Ennek során a teljes IP címet továbbítják a Microsoft egy szerverére, az Európai Unió tagállamain vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás szerződő államain kívülre. A Bing Ads keretében az Ön böngészője által továbbított IP cím nem lesz a Bing más adataihoz rendelve. A Bing ezen túlmenően figyelembe veszi az „EU-U.S. Privacy Shield” egyezmény adatvédelmi szabályzatát. A Bing az információkat a CASAMUNDO megbízásából használja fel az internet oldal használat kiértékelésére és a weboldal aktivitásokról szóló beszámolók készítésére a CASAMUNDO számára, illetve az internet oldal és az internet használatával összefüggő további szolgáltatások teljesítésére. A Bing az információkat csak akkor továbbítja harmadikak részére, ha ezt törvény írja elő, vagy amennyiben a Bing ezeket az adatokat harmadik fél részére kezeli. Harmadik szolgáltatók, a Bing-et is beleértve, a tárolt sütiket hirdetések elhelyezésére használják a felhasználó ezen az internet oldalon tett előző tett látogatásai alapján. A Bing semmilyen esetben sem fogja az IP címet más adatokkal kapcsolatba hozni. Az adatok gyűjtése és tárolása ellen a jövőre nézve bármikor tiltakozhat.

d)    Google Maps segédprogram

Weboldalunkon a Google Maps egy segédprogramját használjuk. A Google Maps üzemeltetője a USA-beli székhelyű Google Inc., CA 94043, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View. A Google Maps weboldalunkon történő használatával a jelen weboldal használatára és az Ön IP címére vonatkozó adatokat a Google egy szerverére továbbítjuk az USA-ba, és ezeket azon a szerveren tárolják Nincs tudomásunk sem a továbbított adatok pontos tartalmáról, sem azoknak a Google általi felhasználásáról. A vállalat ebben az összefüggésben elutasítja az adatok összekapcsolását más Google szolgáltatások információival és a személyes adatok gyűjtését. Azonban a Google továbbíthatja az információkat harmadikak részére. Ha Ön deaktiválja a Javascript programot a böngészőjében, azzal megakadályozza a Google Maps alkalmazását. Azonban akkor nem tudja a térképek megjelenítésének funkcióját használni weboldalunkon. Weboldalunk használatával hozzájárulását adja az információk a leírtaknak megfelelő gyűjtéséhez és kezeléséhez a Google Inc. által. A Google Maps adatvédelmi szabályzatára és használatának feltételeire vonatkozó közelebbi információkat itt talál: https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html.

e)    Google Fonts

A CASAMUNDO internet oldalain a Google betűkészleteit használja („Google Fonts“). A Google betűkészletek üzemeltetője a Google Inc. („Google“)
(1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.)

Ehhez az Ön böngészője a CASAMUNDO behívásakor betölti a szükséges betűkészletet az Ön böngészőjének gyorsító tárába. Ez szükséges ahhoz, hogy a böngésző ki tudja jelezni szövegeink optikailag jobb ábrázolását. Ha az Ön böngészője nem támogatja ezt a funkciót, akkor az Ön számítógépének egyik standard betűkészletét használjuk kijelzéshez. Ezen betűkészletek beépítése egy szerver, rendszerint a GOOGLE egy USA-beli szerverének behívása útján történik. Ennek során továbbítjuk a szerver felé, hogy Ön a CASAMUNDO melyik internet oldalait látogatta meg.

Az oldal behívásakor a weboldal látogatóinak sütijei nem lesznek a Google Fonts API részére elküldve. A szerver behívásával összefüggésben továbbított adatok forrás-specifikus domainek mint a fonts.googleapis.com vagy a fonts.gstatic.com felé lesznek elküldve. Ezeket nem hozzuk olyan adatokkal összefüggésbe, amelyeket adott esetben hitelesített Google szolgáltatások, mint a Gmail párhuzamos használatával összefüggésben gyűjtenek vagy használnak fel. Ön be tudja állítani úgy a böngészőjét, hogy ne töltse be a betűkészleteket a Google szerverekről.

A CASAMUNDO a Google betűkészleteket az online kínálat megnyerő ábrázolására használja. Az adatkezelés jogalapja az európai általános adatvédelmi alaprendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja („jogos érdek a fent nevezett célok tekintetében”).

Az adatvédelemre vonatkozó további információkat a https://www.google.de/intl/de/policies/privacy és a https://adssettings.google.com/authenticated weboldalakon csinálja.

9. SSL titkosítás

Az Ön adatait a fizetési forgalomban ugyanúgy biztosítjuk, mint minden más személyes adatát. Ezért oldalunk biztonsági okokból és az Ön bizalmas valamint személyes tartalmainak védelmére a fizetési forgalomban és minden más adatátvitel során egy SSL titkosítást használ. Ön meg tudja állapítani, hogy az SSL titkosítás aktiválva van-e vagy sem. A titkosítás alkalmazását a böngésző címsorában ismerheti fel. Csak adatátvitel csak akkor titkosított, ha a böngésző címsorában „https://” jelenik meg. A böngészőben a „https://” sor mutatja az SSL titkosítást, a fizetési forgalom bonyolítása most titkosítva történik. Az SSL titkosítás aktiválásával harmadikak számára lehetetlenné válik az Ön bizalmas adatainak elolvasása. Ezért csak aktivált SSL titkosítással közölje adatait, és kétségek esetén forduljon hozzánk.

10. Az érintett személy jogai

Az európai általános adatvédelmi alaprendelet bizonyos feltételek mellett különböző jogokkal ruházza fel az érintetteket. Amennyiben ezeket érvényesíteni szeretné vagy további információkat szeretne, forduljon bármikor hozzánk vagy adatvédelmi megbízottunkhoz (elérhetőségi adatokat lásd a 11. pontban).

a)    Tájékoztatáshoz való jog

Az európai általános adatvédelmi alaprendelet értelmében minden érintett kérhet felvilágosítást arról, hogy feldolgozzák-e a rá vonatkozó személyes adatokat. Az érintett személyre vonatkozó személyes adatok kezelése esetén az érintett személy a következő információra nézve jogosult felvilágosításra:

 • az adatok kezelésének céljai,
 • a kezelt személyes adatok kategóriái,
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket,
 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai,
 • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen,
 • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga,
 • ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték: Az adatok forrására vonatkozó minden elérhető információ,
 • az európai általános adatvédelmi alaptörvény 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár

Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy erről tájékoztatást kapjon. Ebben az esetben az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról.

b)    Helyesbítéshez való jog

Az európai általános adatvédelmi alaprendelet értelmében minden érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő helyesbítse és/vagy kiegészítse a rá vonatkozó kezelt személyes adatokat, amennyiben azok helytelenek vagy hiányosak. A felelősnek haladéktalanul végre kell hajtania a helyesbítést.

c)    Törléshez való jog

Az európai általános adatvédelmi alaprendelet értelmében minden érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték.
 • Az érintett visszavonja az európai általános adatvédelmi alaprendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja.
 • Az érintett az európai általános adatvédelmi alaprendelet 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett az európai általános adatvédelmi rendelet 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen.
 • A személyes adatokat jogellenesen kezelték.
 • A személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
  • A személyes adatok gyűjtésére az európai általános adatvédelmi alaprendelet 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor

d)    Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az európai általános adatvédelmi alaprendelet értelmében minden érintett személynek joga van kérni a kezelés korlátozását a felelőstől, ha a következő feltételek egyike adott:

 • Az érintett személy vitatja a személyes adatok helyességét, méghozzá olyan időtartamra, amely lehetővé teszi a felelős számára a személyes adatok helyességének ellenőrzését.
 • Az adatok kezelése jogtalan, az érintett személy elutasítja a személyes adatok törlését és ehelyett a személyes adatok felhasználásának korlátozását kéri.
 • Az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
 • Az érintett az európai általános adatvédelmi alaprendelet 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen és még nem került megállapításra, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

e)    Az adathordozhatósághoz való jog

Az európai általános adatvédelmi alaprendelet értelmében minden érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés az európai általános adatvédelmi alaprendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik, amennyiben az adatkezelés nem közérdekek vagy az adatkezelőre ruházott közfeladatok végrehajtása céljából szükséges.

Az adatok hordozhatóságához való jog az európai általános adatvédelmi alaprendelet 20. cikk (1) bekezdés szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható és nem befolyásolja más személyek jogait és szabadságát – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

f)    A tiltakozáshoz való jog

Az európai általános adatvédelmi alaprendelet értelmében minden érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen. Ez az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotásra is vonatkozik.

Ha a CASAMUNDO közvetlen üzletszerzés céljából kezeli a személyes adatokat, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen. Ez a profilalkotásra is vonatkozik, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett a CASAMUNDO-val szemben tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a CASAMUNDO továbbiakban e célból nem kezelheti a személyes adatok.

Ha a CASAMUNDO a személyes adatok kezelését az európai általános adatvédelmi alaprendelet 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból végzi, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

g)    Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az európai általános adatvédelmi alaprendelet értelmében minden érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené, amennyiben a döntés:

 • nem az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges, vagy
 • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít vagy
 • az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

Ha a döntés

 • szükséges az érintett személy és a felelős közötti szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez, vagy
 • az érintett személy kifejezett hozzájárulásával lesz meghozva,

akkor a CASAMUNDO megfelelő intézkedéseket foganatosít az érintett személy jogainak és szabadságának, valamint jogos érdekeinek megóvására, amihez legalább a felelős részéről történő, egy személy általi beavatkozás kieszközléséhez való jog, a saját álláspont kifejtéséhez és egy döntés megtámadásához való jog tartozik.

h)    Az adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonásához való jog

Az európai általános adatvédelmi alaprendelet értelmében minden érintett jogosult arra, hogy a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor visszavonja.

i)    Panasz benyújtása az illetékes felügyeleti hatóságnál

Az európai általános adatvédelmi alaprendelet értelmében Ön továbbá jogosult arra, hogy egy illetékes felügyeleti hatóságnál panaszt tegyen személyes adatainak gyűjtése és kezelése miatt. A ránk nézve illetékes felügyeleti hatóság:

Hamburgischer Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit (Hamburgi Adatvédelmi és Szabad Tájékozódási Megbízott), Kurt-Schumacher-Allee 4, 20097 Hamburg.

Ön azonban az Ön lakóhelyére nézve illetékes helyi felügyeleti hatósághoz is fordulhat.

11. Adatvédelmi megbízott

Az adatvédelemre vonatkozó kérdései vannak?  Ebben az esetben kérjük, forduljon üzemi adatvédelmi megbízottunkhoz, Alexander Engel úrhoz (CASAMUNDO GmbH, Drehbahn 7, 20354 Hamburg) és küldjön egy e-mailt a következő címre: datenschutznull@nullcasamundo.de.

↑ fent 
My CASAMUNDO

Itt találja a saját listáját,
az utoljára megtekintett szállásokat és sok mást!

Ez a weboldal sütiket használ
Ez a weboldal sütiket használ. Ahhoz, hogy Önnek a legjobb szolgáltatást tudjuk nyújtani és elemezni tudjuk a weboldalunk használatát, valamint a személyre szabott reklámokhoz, szükség van a sütikre. Ezért kérjük, egyezzen bele a sütik használatába. A sütik használatáról részletes információt az adatvédelmi nyilatkozatunkban talál vagy kattintson a Nem-re, ha nem akarja őket használni. Ne jelenjen meg többet ez a figyelmeztetés.
Rendben, egyetértek.